Produkty finansowe

Leasing finansowy

Leasing finansowy zapewnia pełną swobodę korzystania z maszyny budowlanej i jest doskonałym narzędziem finansowania inwestycji, zarówno dla dużych spółek giełdowych, jak również małych przedsiębiorstw prywatnych.

W leasingu finansowym przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Rata leasingowa składa się z części odsetkowej oraz kapitałowej. Część odsetkowa oraz amortyzacja stanowią koszt uzyskania przychodu z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym.

Caterpillar Financial Services zachowuje prawo własności do maszyny przez cały okres trwania umowy leasingu. Własność przechodzi automatycznie na Korzystającego z chwilą zapłacenia ostatniej raty leasingu. Podatek VAT (23%) od wartości maszyny i odsetek wpłacany jest przez Korzystającego na początku umowy.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na oddaniu maszyny budowlanej do odpłatnego użytkowania. Przedsiębiorca może ustalać czas trwania umowy, wpływając w ten sposób na wysokość rat leasingowych i pomniejszając wysokość podstawy opodatkowania dochodu. Minimalny okres finansowania wynosi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, czyli dla maszyn budowlanych są to – 24 miesiące. Wyjątek stanową maszyny drogowe dla których minimalny okres finansowania wynosi 27 miesięcy.Wszystkie opłaty ponoszone przez Korzystającego w trakcie trwania umowy stanowią koszt uzyskania przychodu z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący. W leasingu operacyjnym podatek VAT pobierany jest sukcesywnie od każdej opłaty leasingowej, a nie w całości z góry, jak to jest w przypadku kredytu bankowego czy leasingu finansowego.

Caterpillar Financial Services zachowuje prawo własności do maszyny przez cały okres trwania umowy leasingu. Po zakończeniu okresu leasingu, Korzystający ma zagwarantowane prawo nabycia maszyny za wartość końcową ustaloną w umowie.

Najem długoterminowy tzw. pozabilansowy leasing operacyjny

Umowa najmu polega na oddaniu Klientowi maszyny do użytkowania w zamian za z góry ustaloną opłatę miesięczną. Po zakończeniu umowy Klient zwraca przedmiot umowy najmu do Caterpillar Financial Services.Podstawową cechą umowy najmu jest to, że zarówno z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym jak i ustawy o rachunkowości wszystkie opłaty ponoszone przez Najemcę stanowią koszt uzyskania przychodu, a środek trwały ewidencjonowany jest przez Wynajmującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Umowa najmu nie określa warunków przeniesienia prawa własności i dzięki temu jest neutralna dla bilansu Najemcy, co z uwagi na określoną politykę bilansową jest często istotne dla dużych podmiotów gospodarczych, spółek giełdowych.

Forma najmu długoterminowego jest często wykorzystywana przez przedsiębiorstwa, nie zainteresowane nabyciem maszyny na własność lecz wykorzystaniem jej do ściśle określonego zadania lub pracy do ustalonych z góry limitów mtg.

Umowa najmu funkcjonuje w połączeniu z umową serwisową, mającą na celu utrzymywanie maszyny w pełnosprawnym stanie technicznym. Jest tak konstruowana, by była zbieżna z okresem finansowania samej maszyny oraz dopasowana do określonych przez strony limitów mtg.

Pożyczka celowa

Pożyczka z punktu widzenia uregulowań prawnych, rachunkowych i podatkowych funkcjonuje dokładnie tak samo jak kredyt bankowy. Faktura za maszynę wystawiana jest bezpośrednio na Klienta. Na podstawie umowy pożyczki, Caterpillar Financial wpłaca ustaloną kwotę na konto Dealera a Pożyczkobiorca spłaca ją w określonych ratach kapitałowo-odsetkowych. Zabezpieczeniem jest umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie zawierana do czasu prawomocnego zastawu rejestrowego na maszynie. Z produktu tego najczęściej korzystają przedsiębiorcy ubiegający się o dotacje unijne z uwagi na wymóg posiadania tytułu własności urządzenia.

   Oferta

  • Finansowanie w walutach: PLN, EUR, CHF przy wyborze waluty finansowania warto przeanalizować dane historyczne EURO, CHF
  • okres finansowania: od 12 do 72 miesięcy
  • opłata wstępna od 0%
  • opłaty: równe, sezonowe, degresywne
  • w 3 dowolnych miesiącach w roku raty leasingu mogą być obniżone do wysokości odsetek
  • atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy płatny w ratach miesięcznych oprócz standardowego ubezpieczenia majątkowego „All Risks” oferujemy unikalne rozszerzenie polisy o:

1. ubezpieczenie od Awarii Elektrycznej i Mechanicznej (wady odlewnicze lub materiałowe, błędy konstrukcyjne, błędy w obsłudze)

2. ubezpieczenie na Życie – spłata zobowiązań finansowych ciążących na urządzeniu Caterpillar wraz z przeniesieniem prawa własności na członków rodziny w przypadku nieszczęśliwego wypadku użytkownika

 • stała lub zmienna stopa procentowa oferujemy finansowanie w oparciu o stałą stopę, która gwarantuje niezmienność rat do końca okresu umowy niezależnie od zmian stóp procentowych lub zmienną stopę opartą o wskaźniki Wibor 1M, Euribor 1M, Libor 1M
 • finansowanie pakietów serwisowych i rozszerzonej gwarancji
 • w racie leasingu mogą być zawarte koszty obsługi serwisowej i wydłużonej gwarancji w wariantach najbardziej dogodnych dla klienta
 • finansowanie osprzętów i wyposażenia dodatkowego
 • decyzja kredytowa do 24 godzin