Ulgi, finansowanie i dofinansowanie do fotowoltaiki

MÓJ PRĄD

Program priorytetowy „Mój prąd” to instrument dedykowany do rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Ma on na celu wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz przyczynić się do spełnienia zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.
Budżet Rzeczypospolitej Polskiej zabezpieczył na program „Mój Prąd” 1 mld zł, które będzie wydatkował na bezzwrotne dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Beneficjentami programu są osoby, które wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji na potrzeby własne oraz posiadające zawartą umowę kompleksową regulującą zasady wprowadzania energii elektrycznej do sieci, a następnie jej wykorzystywania.
Dofinansowanie może stanowić do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Pierwszy nabór został już zakończony, aktualnie trwa drugi nabór wniosków, który kończy się 18.12.2020 lub do wyczerpania środków.
Wniosek można złożyć on-line poprzez Profil Zaufany.

ULGA TERMOMODERNIZACYJN

Dzięki uldze możliwe jest odliczenie wydatków poniesionych na realizację termomodernizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym od podstawy obliczenia podatku (przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego).
Ulga przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 •  ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Należy pamiętać, że z ulgi nie można skorzystać jeżeli budynek jest nadal w budowie.

Odliczeniu podlegają wydatki, które:

 • są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489);
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;
 • zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Należy pamiętać że można skorzystać jednocześnie z programu „Mój Prąd” oraz ulgi termomodernizacyjnej, jednak w takim wypadku wydatki poniesione na termomodernizację należy pomniejszyć o wysokość uzyskanego bezzwrotnego dofinansowania.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.
Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

LEASING I KREDYT BANKOWY

Wiele banków zauważyło szansę drzemiącą w rynku energetyki odnawialnej na pozyskanie nowych klientów. Dzięki dużej popularności odnawialnych źródeł energii i inwestowaniu w nie, coraz więcej instytucji finansowych chce takie przedsięwzięcia finansować.

W różnych instytucjach finansowych kredyty znacznie się od siebie różnią się oprocentowaniem, jak i długością spłaty. Niektóre kredyty posiadają także maksymalną kwotę którą można uzyskać w formie kredytu. Jest duża szansa, że firma instalatorska będzie posiadła w swojej ofercie finansowanie instalacji fotowoltaicznej w porozumieniu z konkretnym bankiem. Warto z tego skorzystać, ponieważ często są to kredyty na preferencyjnych warunkach.

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania inwestycji obok kredytu. Dzięki temu instrumentowi finansowemu możliwe jest korzystanie z rzeczy, która formalnie jest własnością leasingodawcy poprzez płacenie czynszu leasingowego, którego wartość można wpisać w koszty uzyskania przychodu. Daje to możliwość finansowania inwestycji z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Po spłaceniu rat leasingowych, rzecz można nabyć zazwyczaj po symbolicznej opłacie.

Korzyści z leasingu instalacji fotowoltaicznej:

 • Raty leasingowe zastępują jednorazową inwestycję – zysk w każdym miesiącu.
 • Niejako instalacji zarabia sama na siebie, obniżając opłaty na energię elektryczną
 • Leasing pozwala zmniejszyć obciążenie podatkowe przedsiębiorcy korzystającego z tego instrumentu finansowego.
 • Zakup instalacji, lub jej kredytowanie wymaga jednorazowego opłacenia VAT, zaś w leasingu VAT jest rozłożony na wszystkie raty leasingowe.
VAT 8%

Od 23 listopada 2019 roku na mikroinstalacje są opodatkowane VAT’em w wysokości 8%.
Należy pamiętać, że mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy poniżej 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

W praktyce z obniżonego VAT’u mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, których powierzchnia nie przekracza 300 m2.

Zgodnie z art. 12 ustawy o VAT stawkę 8% VAT stosuje się do:
1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
2) robót konserwacyjnych dotyczących:
a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Zaś do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA PEŁNEGO PODATKU VAT – ROLNICY

Każdy rolnik może odliczyć inwestycje w instalacje fotowoltaiczną od podatku rolnego.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego czy to na zasadach czynnego rozliczania VAT czy opłaty ryczałtowej wiąże się z możliwością ubiegania się o ulgę na inwestycje.
Rolnicy mogą odliczyć do 25% kosztów poniesionych na instalacje fotowoltaiczną od podatku rolnego, na okres kolejnych 15 lat rozliczeniowych.
Rolnik płaci rocznie np. 2 000 zł podatku rolnego od gruntów. Zainwestował w instalację fotowoltaiczną np. 100.000 zł, więc należeć mu się 25 proc. ulgi inwestycyjnej, co daje 25 000 zł. I tak rolnik może przez 14 lat odliczać od podatku rolnego 1 700 zł, a w 15 roku będzie mógł odliczyć 1200 zł, ponieważ 14 lat x 1 700 zł = 23 800 zł.
Należy pamiętać, że ulga nie przysługuje z urzędu. Dokumenty w postaci faktur oraz wniosek należy złożyć w stosownym do miejsca urzędzie gminy. Decyzję o przyznaniu ulgi rozpatruje odpowiednio: wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.
Dodatkowo w przypadku skorzystania z jakiegokolwiek finansowania inwestycji z środków publicznych (dofinansowań) rolnik traci prawo do skorzystania z ulgi inwestycyjnej.

PROGRAM AGROENERGIA

Celem programu jest zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.
Budżet całego programu to 200 mln zł
Na chwilę obecną wnioski i umowy będą przyjmowane do 2023 roku, zaś sam nabór odbywa się w trybie ciągłym.
Forma dofinansowania to bezzwrotne dofinansowanie w formie dotacji ograniczone do 20% kosztów kwalifikowanych instalacji, zgodnie z tabelą poniżej:

dofinansowanie w formie ulgi PV

Beneficjenci to:
1) Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
2) Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE ORAZ DOFINANSOWANIA W MIASTACH

W ramach regionalnych Programów Operacyjnych aktualnie trwają dwa programy:
1. W woj. Dolnośląskim: Wspólnoty i Spółdzielnie mogą liczyć na niskooprocentowane kredyty (0,5% oprocentowanie w skali roku, okres spłaty do 20 lat, karencja w spłacie kredytu do 12 miesięcy)
2. W woj. Wielkopolskim trwa program „Słoneczne dachy” dzięki czemu można uzyskać dotację dla domów wielorodzinnych i spółdzielni.
Dodatkowo niektóre miasta oferują pomoc w finansowaniu fotowoltiaki:
1. Warszawa – Dofinansowanie nawet do 15 tys. zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Z programu mogą skorzystać osoby indywidualne, firmy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
2. Sopot – dotacja w wysokości do 5 tys. zł dla domów jednorodzinnych oraz do 15 tys. zł dla pozostałych budynków (firmy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe).
3. Gdynia – dotacja w wysokości do 2,5 tys. zł dla domów jednorodzinnych oraz do 5 tys. zł dla budynków wielorodzinnych
4. Pruszcz Gdański – dotacja do 7 tys. zł dla budynków jednorodzinnych (maksymalnie 40% kosztów brutto oraz moc instalacji do 10 kWp)

ekspert Eneira PV 1

email:rniestepski@eneria.pl

 

Autor: Rafał Niestępski

Ekspert ds. Rozwiązań Fotowoltaicznych

RECYKLING ROŚNIE W SIŁĘ – historia naszego Partnera Biznesowego firmy Pronar

Pronar rozpoczął swoją działalność w niestabilnych czasach – w okresie początku upadku komunizmu w Europie Wschodniej. Małe, lokalne przedsiębiorstwo założone w 1988 roku w celu handlu maszynami rolniczymi, wykorzystało przejście na wolne rynki, szybko ewoluując, aby konkurować i stale reinwestować swoje zyski w nowe fabryki, technologie i talenty. Obecnie Pronar zatrudnia ponad 2200 osób, posiada siedem fabryk i sprzedaje swoją linię produktów – od ciągników rolniczych i przyczep po urządzenia do konserwacji dróg miejskich i recyklingu – w Polsce, Europie i na całym świecie. Recyklingowa linia produktowa firmy Pronar obejmująca rozdrabniacze, przesiewacze bębnowe i przenośniki taśmowe przeznaczona jest dla firm zajmujących się recyklingiem komunalnym, przemysłowym i budowlanym. Ponad połowa maszyn produkowanych przez Pronar napędzana jest przez silniki przemysłowe CAT®, w tym modele C1.7, C2.2, C2.8, C3.6, C4.4 i C9.3B. “Używamy silników CAT®, ponieważ uważamy je za niezawodne i oszczędne. Bardzo ważne jest również wsparcie serwisowe zapewnione przez ogólnoświatową sieć dealerów” – oświadczył Mateusz Pietruszka, Recycling Product Manager w firmie Pronar. Napędzany silnikiem C9.3B MRW 2.85 to podstawowy rozdrabniacz wolnoobrotowy, który może przetworzyć do 10 ton/h odpadów komunalnych lub budowlanych, palet, gruzu, resztek drzew, korzeni lub innego nieporęcznego materiału. Za rozdrabnianie odpowiadają dwa wały pracujące synchronicznie, umieszczone w komorze. Rozdrabniacz posiada możliwość wyboru programu sterującego wałami rozdrabniającymi w zależności od rodzaju materiału wsadowego. Rozdrabniacz MRW 2.85 tnie i rozrywa materiał na określony rozmiar, ułatwiając jego sortowanie lub wykorzystanie jako składnika kompostu lub paliw alternatywnych. Jest to bardzo mobilna maszyna, szybko transportowana z miejsca na miejsce.

ROZDRABNIARKA ŚMIECI CAT

CATERPILLAR ROBI RÓŻNICĘ

Dla firmy Pronar wybór silników do zasilania swoich urządzeń recyklingowych był procesem wieloetapowym. Najpierw firma testowała różne marki, aby znaleźć wystarczająco szeroki zakres mocy dla swojej linii produktów. Następnie zapytała swoich potencjalnych klientów o ich opinię. Najczęściej użytkownicy tych maszyn preferują silniki CAT® ze względu na wysokie parametry mocy, oszczędności paliwa i łatwości serwisowania. “Zdecydowana większość naszych klientów zna silniki CAT® – ich układ, szczegóły eksploatacji i jak utrzymać je w ruchu przez długi czas” – opowiada Mateusz Pietruszka, Recycling Product Manager w firmie Pronar.

Globalne wsparcie dla rozwijającego się biznesu. Czasami jednak utrzymanie silników w ruchu wymaga większej wiedzy fachowej niż ta, którą dysponują użytkownicy maszyn. Lokalny dostęp do części i serwisu ma zatem kluczowe znaczenie. Pronar sprzedaje swoje maszyny poza Polskę i Europę, więc wsparcie to musi być dostępne na całym świecie. “Caterpillar jest niezawodnym partnerem na całym świecie. Gdziekolwiek sprzedajemy nasze maszyny, jest tam dealer CAT®, który zajmie się ich serwisem” – wspomina Mateusz Pietruszka, Recycling Product Manager w firmie Pronar.

Różne rynki, różne standardy. Sprzedaż urządzeń na rynku globalnym wymaga również spełnienia różnych przepisów dotyczących emisji spalin, a Caterpillar jest w stanie dostarczyć silniki, które spełniają wszystkie wymagania. Zarówno normy europejskie od EU Stage IIIA do Stage V, jak również amerykańskie np. U.S. EPA Tier 4 Final. “Dzięki temu Pronar ma elastyczność w dostarczaniu klientom indywidualnych rozwiązań” – mówi Andrzej Jankowski, Inżynier Sprzedaży Silników Przemysłowych w firmie Eneria (dealer CAT® w Polsce).

Partnerzy w rozwoju produktów. Eneria dostarcza do Pronaru nie tylko silniki. Zespół inżynierów Enerii oferuje wsparcie techniczne już na etapie wstępnego projektu, pomaga w umiejscowieniu silnika na maszynie, podłączeniu sterowania silnikiem oraz dostarcza szczegóły techniczne wymagane.

Artykuł powstał, przy współpracy z firmą Pronar Sp. z o.o.

ekspert ds silników przemysłowych

email:ajankowski@eneria.pl

Współautor: Andrzej Jankowski

Ekspert ds. silników przemysłowych

Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Ostatnie kilka lat, to szybki wzrost popularności na własną instalację fotowoltaiczną. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem inwestycji, należy zastanowić się, jakiej wielkości instalację tak naprawdę potrzebujemy.

Poniżej można dowiedzieć się co wpływa na odpowiedni dobór paneli i jak obliczyć szacunkową wartość mocy, która pokryje roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Trzeba pamiętać, że moc instalacji PV nie powinna przekraczać rocznego zapotrzebowania na prąd.

Myśląc o instalacji fotowoltaicznej, przyszły inwestor staje przed kilkoma dylematami:

 • Montaż na dachu czy na gruncie?
 • Jaką firmę monterską wybrać?
 • Na produkty, których producentów się zdecydować (panele i falownik)?
 • Jaka moc instalacji będzie optymalna i pokryje roczne zapotrzebowanie na moc?
Odpowiedzi na te pytania pomogą w urzeczywistnieniu wizji o własnej mini farmie słonecznej.
Nadwyżki energii nie można sprzedać. Od 1 lipca 2016 roku w Polsce osobę prywatną będącą prosumentem obowiązuje bezgotówkowe rozliczanie się z zakładem energetycznym w kwestii wyprodukowanej i oddanej do sieci energii. Zatem nie ma sensu, aby przewymiarować instalację o więcej niż 20%, ponieważ po roku, niewykorzystana nadwyżka prądu przepada. Dlaczego właśnie o 20%? A to dlatego, że posiadając własną elektrownie słoneczną o mocy do 10kW, można odebrać z sieci energetycznej maksymalnie 80% tego co sami wyprodukowaliśmy. W przypadku instalacji pomiędzy 10-50kW, odbierzemy już tylko 70%.
Dobierając bardzo dokładnie moc instalacji PV, możemy zredukować miesięczne rachunki do kilkunastu złotych, czyli kwoty za opłaty stałe.
Najprościej posiłkować się rachunkami za prąd. Pokazują bieżące zużycie prądu. Należy pamiętać o tym, że zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie domowym wciąż rośnie. Może to wynikać np. ze zmiany sposobu ogrzewania domu/mieszkania na elektryczne, lub zakup wielu nowych energochłonnych sprzętów. Wstępnie można dobrać moc instalacji przy pomocy prostych wskaźników jak wysokość rachunków czy też ilość zużywanej energii, tj.:
 • Na każde 1000 kWh energii elektrycznej zużytej w skali roku, przypada około 1,25 kW mocy instalacji PV.
 • Każde wydane 100 zł miesięcznie na rachunku, przekłada się na około 2,5 kW w panelach PV.

Są to tylko bardzo ogólnikowe założenia, ponieważ, bardzo dokładny dobór mocy zależy również od usytuowaniu instalacji w zależności od kąta nachylenia paneli, a także odchyleniu względem kierunku południowego.
Instalacja fotowoltaiczna, która jest optymalnie usytuowana, w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Poprawnie dobrana instalacji powinna zrekompensować straty z wiązane z faktem, że nie odbierzemy z sieci 100% energii, którą wyprodukowaliśmy.
Można również skorzystać ze wzoru poniżej. Pomoże on w doborze odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej:

wzór instalacja fotowoltaiczna

 • Ek – rocznie zużywana energia [kWh]
 • a – udział bieżącej konsumpcji własnej [%]
 • b – udział ilości energii oddanej do sieci [%]
 • a+b = 100%
 • opust – 0,8 za 1 kWh (instalacja do mocy 10 kW); 0,7 za 1 kWh (instalacja o mocy

10-50 kW)

 • Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]

Należy dążyć do tego, aby instalacja PV pokrywała zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną. Niestety nie zawsze jest wystarczająco dużo miejsca na dachu. Każda szanująca się firma przeprowadzi audyt, podczas którego zostanie zbadanych kilka ważnych czynników:

 • wielkość dachu,
 • ocena wytrzymałości więźby dachowej,
 • kąt nachylenia paneli,
 • rodzaj pokrycia dachu,
 • odchylenie względem kierunku południowego (ewentualnie wschodu i zachodu),
 • ewentualne zacienienie (kominy, anteny, drzewa, czy budynki sąsiadujące).

Jeśli jest taka możliwość, to instalacje fotowoltaiczne montowane na gruncie, powinny być ustawione w stronę południa pod kątem 20-30o na południu Polski oraz 25-35o na północy. W przypadku montażu na dachach płaskich przyjmuje się kąt nachylenia 10–15o. Zapewni to zabezpieczenie przed silnymi podmuchami wiatru mogącymi wyrwać panele.
Jeżeli kąt dachu nie jest optymalny, można zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze. Na cenę tych konstrukcji ma wpływ materiał pokrywający dach jak np. dachówka, blacha trapezowa, papa. Przy ekonomicznym punkcie widzenia, jeśli kąt dachu mieści się w przedziale 15-60o przy odchyleniu od kierunku południowego +/-45o, dopasowanie kąta nie jest konieczne.
Gdy dach ma zbyt małą powierzchnię, warto pomyśleć o instalacji na gruncie. Wówczas trzeba się upewnić, że obszar ten nie jest zacieniony i w przyszłości nie będzie np. przez nowo posadzone drzewa lub budynki. Dzięki temu można zamontować większą ilość modułów z racji większej powierzchni.
Aktualny standard wymiarów paneli fotowoltaicznych to 2 metry długości i 1 metr szerokości. Wymagana powierzchnia pod instalację dla 1kWp to około 5m2 w przypadku modułów o mocy 400W. Biorąc pod uwagę mocniejsze moduły o mocy 445W, powierzchnia potrzebna do zainstalowania 1kWp, to 4,5m2.
Panele PV poniżej mocy 400W, to już archaizm technologiczny. Im większa moc tym lepiej ponieważ:

 • potrzeba mniej miejsca pod instalacje,
 • są mniejsze koszty za robociznę i materiał (w tym mniej paneli, kabla, konstrukcji wsporczych!),
 • jest szybszy czas realizacji,
 • i oczywiście jest mniejsza ilość elementów, które mogą się potencjalnie zepsuć w przyszłości.

Inwestycja w dobre i nowoczesne produkty fotowoltaiczna, to inwestycja w przyszłość. Zarówno tą związaną ze środowiskiem, jak i naszą niezależnością energetyczną.

Autro: Tomasz Chomski

Ekspert ds.Rozwiązań Fotowoltaika

Panele i rolnictwo to dobrana para

Cena energii w najbliższych latach znacząco wzrośnie, a zapotrzebowanie na energię w rolnictwie będzie coraz większe. Idealnym rozwiązaniem wydaje się więc fotowoltaika.

Gospodarstwa rolne to duzi odbiorcy energii elektrycznej, a kwoty płacone przez ich właścicieli za prąd często sięgają 15-20 proc. wszystkich kosztów prowadzania działalności. Prognozuje się w najbliższych latach duży wzrost cen energii. Zaś rolnicy chcą się rozwijać. Ich hodowle i uprawy stają się coraz bardziej zautomatyzowane i zmechanizowane, a zarazem coraz bardziej… energochłonne.

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE CAT 400MP

Dlaczego fotowoltaika?

Wieś to idealne miejsce dla instalacji fotowoltaicznych. Nietrudno tu promieniom słonecznym docierać do paneli, dla których z kolei łatwo znaleźć odpowiednie miejsce. Idealnie nadają się do tego dachy zabudowań gospodarczych czy też grunty orne o niskiej klasie (poniżej IV).

Prawidłowo dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwala ograniczyć rachunek za energię elektryczną nawet do zera! (pozostają tylko koszty stałe na rachunku).

Moduły fotowoltaiczne produkują energię elektryczną przez cały rok, także zimą. Z instalacją do 50 kWp, nadwyżki wyprodukowanej energii będą „zmagazynowane” w sieci, z której będzie można je odebrać w innym terminie (duża produkcja latem, odbiór zimą). Znacznie poprawi się też jakość zasilania gospodarstwa. Jeśli przedsiębiorca rolny zdecyduje się dodatkowo na połączenie fotowoltaiki z agregatem lub magazynem energii, zyska zupełną niezależność od przerw w dostawie prądu. Eneria jako dostawca wszystkich elementów jest w stanie zrealizować także całą instalację hybrydową.

Instalacja : 9,6 kWp. Moduły: CAT PVC 400 MP

Skąd wziąć pieniądze?

To najlepszy moment na podjęcie decyzji o zainstalowaniu fotowoltaiki. Można teraz skorzystać z dofinansowania w ramach programów unijnych oraz regionalnych programów wsparcia. Od nowego roku powinny pojawić się nowe formy wspierania rozwoju proekologicznych rozwiązań w zakresie produkcji energii elektrycznej na własny użytek.

Aktualnie także banki włączają się w transformacje energetyczną Polski i proponują specjalne formy finansowania inwestycji proekologicznych. W ofertach kredytowych istnieją specjalne produktu dedykowane fotowoltaice.

 Eneria proponuje kompleksową pomoc klientowi z zakresie doboru, projektu, montażu oraz serwisu instalacji fotowoltaicznej. Eneria jest na rynku Polskim od 22 lat i jest autoryzowanym dealerem CATERPILLAR – amerykańskiego producenta, w zakresie fotowotaiki, agregatów kogeneracyjnych, diesla, magazynów energii. Dzięki tak bogatemu portfolio jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom.

Autor: Rafał Niestepski

Ekspert ds. Rozwiązań Fotowoltaicznych

Mity dotyczące fotowoltaiki

Wraz z ekspertami, zajmującymi się tematem związanym z instalacjami fotowoltaicznymi, zgadzam się, że własna elektrownia solarna niesie ze sobą same korzyści. Zarówno w sferze ekonomicznej jak i ekologicznej. Wokół tej branży powstało wiele mitów spowodowanych najczęściej niewiedzą.

Firma Eneria postanowiła rozwiać te wątpliwości i przedstawić argumenty obalające najpopularniejsze mity na temat fotowoltaiki.

1. W Polsce jest zbyt mało słońca.

Z mapy nasłonecznienia Polski, wynika że nasłonecznienie na terenie większości kraju wynosi ponad 1100 kWh/m. Wystarczy to w zupełności, abyśmy mogli produkować prąd z energii słonecznej. Pamiętajmy, że panele fotowoltaiczne pracują dla nas przez cały rok. Największa wydajność jest oczywiście latem, ale jesienią i zimą nie jest tak duży spadek efektywności jakby się wydawało. W pochmurne dni wydajność dla wysokiej klasy ogniw spada tylko o około 1-2%.
Nadprodukcja energii elektrycznej będzie „zmagazynowana” przez zakład energetyczny. Można ją wykorzystać w dowolnej chwili. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytu z dwukierunkowego licznika energii.
Dodatkowo efektywność naszej instalacji można kontrolować dzięki falownikowi. Przy pomocy aplikacji, z dowolnego miejsca na ziemi sprawdzimy jak w danej chwili lub w dowolnym okresie czasu pracują panele.

 

2. Panele są za drogie.

Moc instalacji, zawsze jest dobierana do potrzeb klienta i wyceniana indywidualnie. To standardowa praktyka rynkowa każdej profesjonalnej firmy zajmującej się fotowoltaiką. Koszt jest zależny od takich informacji jak np. zapotrzebowanie na prąd w naszym gospodarstwie domowym bądź firmie, wielkość i ustawienie dachu względem kierunku geograficznego lub umiejscowienie działki, na której chcemy zbudować instalację na gruncie. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, od 2008 roku ceny modułów spadły o około 80%. Często ludzie ufają cenom sprzed kilku laty, nie sprawdzając aktualnych.

 

3. Za długi czas zwrotu z inwestycji.

Analizując dane statystyczne, można zauważyć, że cena energii elektrycznej w Polsce rośnie niezmiennie od kilkunastu lat. Tylko w tym roku operatorzy podnieśli ceny średnio o 13%.
Decydując się na instalację fotowoltaiczną, należy pamiętać, że istnieje dofinansowanie z programu „Mój prąd”, dzięki któremu można otrzymać zwrot do 50% kwoty inwestycji, lecz nie więcej niż 5000zł. Dotyczy to póki co inwestorów na moc od 2 do 10kW. Na podstawie ulgi termomodernizacyjnej można też odliczyć od podatku do 53 tys. zł w ciągu 6 lat od roku, w którym udokumentujemy wydatek.
Wydatek na fotowoltaikę zwraca się średnio po 6-8 latach, a korzystając z powyższych dofinansowań, nawet szybciej.

 

4. Za duża ingerencja w konstrukcję dachu.

Dachy z reguły nie wymagają wzmocnienia konstrukcji, ponieważ budowane są tak, by wytrzymywać o wiele większe obciążenia niż instalacja fotowoltaiczna. Może okazać się, że w przypadku bardzo starych dachów będzie potrzebne takie wzmocnienie. Jest to każdorazowo oceniane przez doradcę w trakcie audytu.  Obciążenie wynosi około 15kg/m2, zatem nie jest to dużo.

 

5. Panele szybko tracą swoją efektywność.

Producenci dają najczęściej 25 lat gwarancji na liniowy spadek wydajności. Nie oznacza to, że panele po tym czasie przestają działać. Zwykle po tym czasie moduł ma w zależności od producenta około 80-85% początkowej wydajności. To bardzo dużo. Zatem inwestycja w fotowoltaikę jest nie tyle na lata, co na pokolenia. Najstarszy działający moduł fotowoltaiczny znajduje się w Szwajcarii i ma 70 lat!

 

6. Panele wyglądają brzydko.

Budując nowy dom, warto pomyśleć o instalacji PV. Na etapie projektu można wkomponować panele w powierzchnię dachu. W przypadku istniejących budynków, moduły montowane są w sposób estetyczny i mają dyskretny design. Dobrym pomysłem jest zastosowanie bez ramkowych, cienkowarstwowych paneli typu thin-film. Są bardzo harmonijne i nie wpływają na estetykę domu.
Posiadanie paneli podnosi wartość nieruchomości dla potencjalnego nabywcy i jest wyrazem nowoczesnego podejścia do życia. Jeśli mimo to widok paneli kłuje w oczy, wówczas można je umiejscowić na budynkach gospodarczych. Ma to dodatkową zaletę, ponieważ wtedy podatek VAT wynosi tylko 8% zamiast 23%.

7. Fotowoltaika może zaszkodzić zdrowiu.

Jest to najbardziej absurdalny mit ze wszystkich znajdujących się w tym zestawieniu. Produkcja energii ze słońca przy pomocy ogniw fotowoltaicznych nie wpływa na zdrowie żadnej żyjącej istoty – w tym również ludzi. Panele pracują̨ w ciszy, nie wydzielają związków chemicznych, oparów ani promieniowania.

8. Utrzymanie instalacji PV dużo kosztuje.

Panele oraz konstrukcja nie posiadają ruchomych elementów. Dzięki temu są bezobsługowe. Producenci zalecają jedynie bezdotykowe przemycie paneli raz w roku. W efekcie robi to za nas deszcz. Niektórzy dostawcy sugerują również, aby wykonać serwis raz w roku, polegający na sprawdzeniu parametrów oprzewodowania oraz tego czy falownik nie zarejestrował żadnych błędów. Jeśli sprzedawca nie daje tej usługi w pakiecie, wówczas koszt ten wynosi około 200-300zł rocznie.

 

9. To jest wymysł ekologów.

Panele fotowoltaiczne to nie eko-udziwnienie. Mają oczywiście same zalety w związku z ochroną środowiska naturalnego. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii, PV nie generuje CO2, nie wydziela jakichkolwiek spalin, promieniowania, jest cicha, a przy tym wydajna.

 

10. Do montażu modułów potrzebne jest wiele pozwoleń.

Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW. Wystarczy jedynie zgłosić zakończoną inwestycję do zakładu energetycznego, z którym mamy podpisaną umowę na dystrybucję. Potrzebujemy jedynie wzór wniosku oraz kartę materiałową paneli oraz falownika. Dotyczy to zarówno instalacji na dachu jak i gruncie.

 

Jak widać, budowa własnej instalacji fotowoltaicznej ma same zalety. Jest bezpieczna, wydajna, bezemisyjna, uniezależnia finansowo od energii elektrycznej dostarczanej przez zakłady energetyczne oraz jest ekologiczna.
Żeby mieć pewność, że panele, konstrukcje wsporcze i inne podzespoły są najwyższej jakości, należy powierzyć budowę instalacji renomowanej firmie z wysokiej klasy produktami, które zagwarantują nam wiele lat efektywnej i bezawaryjnej pracy.

e-mail:tchomski@eneria.pl

Autor: Tomasz Chomski

Ekspert ds. Rozwiązań Fotowoltaicznych

Jaki agregat prądotwórczy kupić na budowę?

Budowa to poważne przedsięwzięcie, które wymaga odpowiedniego przygotowania. Na placach budowy często brakuje dostępu do prądu, stąd zasadność wykorzystania agregatów prądotwórczych diesla. Jaki agregat prądotwórczy kupić, jeśli zamierzasz go wykorzystywać w czasie budowy? Wybór odpowiedniego sprzętu oznacza konieczność określenia indywidualnych potrzeb.

Na co warto zwrócić uwagę kupując agregat prądotwórczy na budowę?

Zadaniem agregatu jest zasilanie urządzeń budowlanych, w sytuacjach, w których występują awarie, przerwy w dostawie lub jeżeli w danej lokalizacji nie ma dostępu do sieci. W procesie decyzyjnym doboru agregatu znaczenie ma szereg czynników.

 • Koszt eksploatacji urządzenia. Przede wszystkim, budowa zwykle oznacza bardzo intensywne użytkowanie generatora, dlatego wybierając odpowiednie urządzenie, koniecznie należy przeanalizować koszty jego eksploatowania. Na uwadze należy mieć koszty zakupu paliwa oraz poziom zużycia. Naturalnie, koszty eksploatacji powinny być oceniane także w kontekście ceny zakupu określonego modelu generatora prądotwórczego.
 • Czas pracy generatora. Ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku generatorów wykorzystywanych do pracy ciągłej na budowach. Długość pracy generatora jest uzależniona, od pojemności zbiornika, spalania i obciążenia urządzenia.
 • Możliwość transportu agregatu. Na placu budowy bardzo przydatne mogą okazać się przewoźne agregaty prądotwórcze. Jest to szczególnie istotne, jeśli generator jest wykorzystywany na dużym obszarze i musi być sprawnie transportowany.
 • Prąd. Agregaty prądotwórcze dzielą się na jednofazowe i trójfazowe. Jednofazowy agregat prądotwórczy można wykorzystywać w przypadku urządzeń o napięciu 230 V, trójfazowy – 400 V. Najlepsze agregaty prądotwórcze na budowę to zazwyczaj agregaty trójfazowe. Można je bowiem użytkować zarówno w przypadku odbiorników jedno -, jak i trójfazowych.
 • Odporność na uszkodzenia. Należy wybrać urządzenie, które będzie cechowała duża wytrzymałość. Niestety, plac budowy to miejsce, w którym łatwo o pojawienie się uszkodzeń, dlatego ta cecha urządzenia powinna mieć dla kupującego istotne znaczenie.
Jak dobrać odpowiedni agregat prądotwórczy na budowę?
Jeżeli nie wiesz, jakie parametry powinien mieć agregat prądotwórczy na budowę zacznij od dokładnego określenia własnych potrzeb. To, jaki agregat prądotwórczy jest najlepszy na Twoją budowę w dużej mierze będzie uzależnione od tego, jakie urządzenia zamierzasz zasilać przy jego wykorzystaniu. Musisz pamiętać, że obecnie na rynku dostępne są różne rodzaje agregatów prądotwórczych. Zanim zaczniesz poszukiwania, postaraj się określić swoje możliwości finansowe – to pomoże Ci zawęzić krąg poszukiwań wyłącznie do tych modeli, które mieszczą się w granicach Twojego budżetu..
Jakiej mocy agregat prądotwórczy kupić na budowę?
Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru powinna być moc urządzenia. Jak ją obliczyć? Po pierwsze: sprawdź, jaka jest łączna moc maksymalna wszystkich urządzeń, które będą zasilane za pomocą generatora. Informacje na temat mocy poszczególnych sprzętów znajdziesz na ich tabliczce znamionowej. Po drugie: urządzenia musisz podzielić na jednofazowe i trójfazowe, a następnie oddzielnie zsumować ich moc maksymalną. Twój agregat prądotwórczy powinien mieć moc większą niż zliczona wartość. Jest to istotne z uwagi na rozruch urządzeń, które mają być zasilane za pomocą agregatu, szczególnie jeśli wśród zasilanego sprzętu przeważają urządzenia wyposażone w silniki indukcyjne.
Jakiej firmy agregat prądotwórczy wybrać na budowę?
To, jaki agregat prądotwórczy zostanie wybrany na budowę ma kolosalny wpływ na bezproblemową realizację przedsięwzięcia, w związku z czym, wybór funkcjonalnego urządzenia to priorytet. Jak kupować agregat prądotwórczy, żeby wybrać odpowiedni sprzęt? Przede wszystkim, warto decydować się na produkty sprawdzonych, renomowanych producentów. W przypadku specyfiki pracy, jaka panuje na placach budowy, dobrze jest rozważyć zakup generatorów Caterpillar.
Analizując, jak dobrać odpowiedni agregat prądotwórczy, zastanów się nad opcją wypożyczenia stosownego generatora. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne nie tylko dla osób, które nie dysponują środkami niezbędnymi na zakup generatora na własność – wynajem generatorów należy rozważyć również w sytuacji, kiedy realizowana jest pojedyncza budowa i po zakończeniu prac, generator nie będzie już potrzebny.
Autor:  Arkadiusz Susoł
Inżynier Sprzedaży